Regulamin

Wstęp

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem a spółką Zalass Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków NIP: 677-237-41-98, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000454485 (dalej: „Zalass Consulting”), kapitał zakładowy: 25 700,00 złotych, która to współpraca jest realizowana za pośrednictwem serwisu internetowego „PeekQuick”. Użytkownik akceptuje Regulamin, a tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania, poprzez:

 • kliknięcie przycisku “Akceptuję Regulamin” w którymkolwiek momencie korzystania z PeekQuicka lub
 • podpisanie niniejszego dokumentu.

Pkt 1. Definicje

Regulamin: Niniejszy regulamin serwisu PeekQuick.pl i aplikacji mobilnej PeekQuick.

PeekQuick / Platforma/ Serwis / Aplikacja:  Serwis o charakterze otwartym, oferujący Użytkownikom możliwość podejmowania zadań, prowadzony przez Zalass Consulting w znaczeniu podanym w Regulaminie. Serwis jest dostępny i utrzymywany w domenie peekquick.pl (wraz z subdomenami i podstronami), a także w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Użytkownik: Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto w Serwisie i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez PeekQuicka na zasadach określonych w Regulaminie, określany również jako Wykonawca.

Konto: Prowadzony dla Użytkownika przez PeekQuicka pod unikalną nazwą (login w postaci adresu e-mailowego) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto umożliwia zalogowanie się do PeekQuicka, zarządzanie panelem Użytkownika oraz pełne korzystanie z Serwisu w zakresie dostępnych danemu Użytkownikowi funkcjonalności.

Rejestracja: Procedura zakładania Konta przez Użytkownika w Serwisie.

Wykonawca: Użytkownik, którego celem jest podejmowanie Zadań i ich realizowanie w celach zarobkowych.

Koordynator: osoba po stronie Zalass Consulting odpowiedzialna za koordynowanie Projektów, kontakt z Wykonawcami i weryfikację Zadań.

Projekt: Zbiór zadań prowadzących z punktu widzenia Zalass Consulting do tego samego celu. Ze względu na wygodę analizy danych, Projekt może obejmować kilka Fal.

Zadanie: obejmuje wykonywanie drobnych prac nakierowanych na osiągnięcie rezultatu w postaci przygotowanego Raportu, polegających np. na odwiedzeniu określonego punktu sprzedaży, sprawdzeniu wskazanych rzeczy i wypełnieniu ankiety, zrobieniu zdjęcia wskazanego miejsca, czy przedmiotu. Szczegóły zadania i warunki jego poprawnego wykonania opisane są w opisie Zadania, a w wypadku niektórych Zadań również w dołączonych materiałach szkoleniowych.

Raport: Efekt wykonanych w ramach Projektów Zadań w postaci łatwego do analizy zbioru odpowiedzi na pytania z ankiet - w tym załączone zdjęcia, nagrania itp.

Funkcjonalności: Usługi świadczone przez Serwis w zakresie przedstawionym w punkcie 2 Regulaminu.

Pkt 2. Ogólne zasady działania PeekQuicka

2.1. PeekQuick umożliwia Użytkownikowi przeglądanie udostępnionych w Serwisie Zadań oraz przyjmowanie ich do wykonania jako podwykonawca Zalass Consulting, wykonywanie i rozliczanie. W wyniku przyjęcia Zadania do wykonania, pomiędzy Wykonawcą a Zalass Consulting zawierana jest umowa o dzieło – Umowa o Podwykonanie Zadania.

2.2. Z chwilą Rejestracji Użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy nim a Zalass Consulting, Umowy Ramowej na Podwykonywanie Zadań. W oparciu o tą Umowę Ramową, Strony będą zawierać poszczególne Umowy o Podwykonanie Zadania. Tekst Umowy Ramowej jest dostępny dla Strony przed jej zawarciem.

2.3. Umowa Ramowa definiuje zasady współpracy i nie zobowiązuje żadnej ze Stron do zawierania / inicjowania zawierania umów wykonawczych.

2.4 Opracowanie Projektu, wprowadzenie go do Serwisu, zarządzanie jego przebiegiem oraz udzielenie dostępu do Raportów realizowane jest przez Zalass Consulting na zlecenie złożone przez jej klientów w drodze bezpośredniego kontaktu lub na własne potrzeby.

Pkt 3. Warunki utworzenia Konta i korzystania z PeekQuicka

3.1. Tworzenie Konta

3.1.1. Korzystanie z Serwisu jest w pełni możliwe tylko po Rejestracji oraz spełnieniu innych warunków przewidzianych Regulaminem.

3.1.2. W procesie Rejestracji Użytkownik deklaruje, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wykonawca będący osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dokonać Rejestracji, korzystać z Serwisu oraz zawierać Umowy o Podwykonanie Zadania wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, którą to zgodę w formie pisemnej winien przekazać na żądanie Zalass Consulting.

3.1.3. Tworząc Konto, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje, które zadeklarował w procesie tworzenia Konta są prawdziwe i poprawne w każdym szczególe. Zalass Consulting nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji.

3.1.4. Użytkownik zobowiązuje się strzec prywatności i bezpieczeństwa danych (login, hasło), których używa do uzyskania dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 3.1.6.

3.1.5. Tworząc Konto, Użytkownik zgadza się udzielić PeekQuickowi informacji, takich jak wgląd do dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), wgląd do dokumentów rejestracyjnych, gdy zajdzie uzasadniona potrzeba weryfikacji danych osobowych Użytkownika. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w pkt 8 niniejszego Regulaminu.

3.1.6. Jeśli Użytkownikiem jest podmiot, który będzie korzystał z Serwisu za pośrednictwem swoich pracowników, wówczas Użytkownik taki powinien zapewnić właściwe umocowanie tych osób do wykonania w jego imieniu czynności faktycznych i prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu oraz zobowiązać swoich pracowników do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiada za wszelkie działania i zaniechania jakich pracownik dopuścił się przy korzystaniu z Serwisu i wykonywaniu umów, które za pośrednictwem Serwisu zawarł.

3.2. Używanie konta

3.2.1. Tworząc Konto w Serwisie, Użytkownik zgadza się, że będzie korzystał z Konta i Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu.

3.2.2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, w granicach udostępnionych mu funkcjonalności wyłącznie w celach przewidzianych w Regulaminie.

3.2.3. Oprócz innych obowiązków wskazanych w Regulaminie Użytkownik jest zobowiązany:

 • nie odsprzedać lub oddać swojego Konta komukolwiek innemu,
 • korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie licencji o której mowa w pkt. 3.2.2. w tym w szczególności nie będzie go kopiował, reprodukował, wprowadzał zmian, tworzył dzieł pochodnych, rozprowadzał, publicznie udostępniał jakiejkolwiek treści/ pracy/projektów podmiotów posiadających prawa do tych treści/pracy/projektów,
 • nie informować osób trzecich o treści, terminach, lokalizacjach, przebiegu i wynikach realizowanych Zadań,
 • korzystać z Konta lub Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
 • nie używać Konta lub Serwisu w oszukańczy, szkodliwy lub nielegalny sposób; dla nielegalnych celów czy w celu rozprzestrzeniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów, które mogą być uznane za obraźliwe, nielegalne, zastraszające, zagrażające, szkodliwe, wulgarne, obsceniczne lub w jakikolwiek inny sposób niepożądane lub naruszające obowiązujące prawo,
 • nie korzystać z Konta lub Serwisu w celu obrażania innych, prześladowania lub zastraszania, naruszania dóbr osobistych lub innych dóbr osób trzecich,
 • nie podawać się za kogokolwiek innego, nie podszywać się, nie sugerować innej tożsamości niż prawdziwa,
 • nie naruszać praw autorskich, znaków towarowych, patentów i innych praw własności intelektualnej,
 • nie używać Konta lub Serwisu do wysyłania reklam, „łańcuszków”, spamu czy jakiejkolwiek innej formy niezamówionych wiadomości e-mail, wirusów, programów szpiegujących, koni trojańskich, złośliwego oprogramowanie lub innych szkodliwych, niszczących plików,
 • nie podrabiać lub zmieniać w jakikolwiek sposób nagłówków lub danych adresowych systemowo zawartych w wiadomościach e-mali wysyłanych z Konta użytkownika,
 • nie wpływać na działanie Serwisu (jego funkcjonalności lub procesy dostępne poprzez Serwis) lub na innych Użytkowników (w tym ich możliwość korzystania z Serwisu) w sposób szkodliwy lub w uniemożliwiający, utrudniający lub czyniący nieefektywnym korzystanie z Serwisu,
 • nie podejmować żadnych działań, które mogłyby, zbytnio obciążać Serwis,
 • nie próbować obchodzić jakichkolwiek restrykcji czy rozwiązań, które Serwis może zastosować, by powstrzymać lub uniemożliwić dostęp do PeekQuicka lub do konta Użytkownika.

Pkt 4. Umowy wykonawcze

4.1. Zasady zawierania umów wykonawczych

4.1.1. Wykonawca przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu zgłasza chęć wykonania wybranego Zadania (aplikuje do Zadania) akceptując tym samym jego warunki i termin i zgadzając się na zawarcie Umowy o Podwykonanie Zadania do którego dojdzie w razie przypisania go do Zadania (pkt. 4.1.2).

4.1.2. Warunkiem zgłoszenia do zadania jest szczegółowe zapoznanie się z jego opisem i materiałami szkoleniowymi. Dodatkowym warunkiem może być wypełnienie testu wiedzy - ankiety sprawdzającej znajomość i zrozumienie treści zadania i materiałów szkoleniowych.

4.1.3 Koordynator wybiera spośród przesłanych zgłoszeń Użytkownika, który zostaje przypisany do Zadania. Wraz z przypisaniem dochodzi do zawarcia Umowy o Podwykonanie Zadania pomiędzy Zalass Consulting a Wykonawcą.

4.1.4. Wykonawca nie ma prawa do modyfikowania oferty.

4.1.5. Od chwili zawarcia  Umowy o Podwykonanie Zadania, Wykonawca jest zobowiązany wykonać to Zadanie zgodnie z jego treścią oraz w określonym terminie.

4.1.6. Koordynator może ustalić z wybranym Wykonawcą indywidualne warunki realizacji Zadania obejmujące np. zwrot kosztów dojazdu na podstawie dostarczonych dokumentów potwierdzających poniesienie takiego kosztu jednak takie ustalenia prowadzone są jedynie z inicjatywy Koordynatora. Ponadto ustalenia te nie mogą być warunkiem wykonania Zadania do którego Wykonawca zgłosił się (zgodnie z pkt. 4.1.1) przed ich poczynieniem i potwierdzeniem przez Koordynatora.

4.2. Zasady wykonywania Zadań

4.2.1. Do wykonywania Umowy o Podwykonanie Zadania, w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o umowie o dzieło.

4.2.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania zgodnie z jego treścią i w terminie określonym w jego opisie.

4.2.3 Wykonanie zadania polega na poprawnym uzupełnieniu ankiety lub ankiet będących częścią Zadania i wysłaniu ich do weryfikacji przy pomocy funkcjonalności Serwisu.

4.2.4. Zalass Consulting weryfikuje poprawności wykonania zadania i w razie prawidłowego wykonania akceptuje je, umożliwiając jego rozliczenie zgodnie z pkt. 5.

4.2.5. Zalass Consulting ma czas na weryfikację Zadania do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Zadanie zostało wykonane. Jeśli do tego czasu nie zgłosi uzasadnionych zastrzeżeń do wykonanego Zadania, przyjmuje się, że zostało ono wykonane prawidłowo i zaakceptowane.

4.2.6. Akceptacja jest równoznaczna z prawidłowym wykonaniem Umowy o Podwykonanie Zadania.

4.2.7. W przypadku zwłoki Wykonawcy lub zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do sposobu wykonania Zadania, Zalass Consulting może wyznaczyć Wykonawcy, dodatkowy termin wykonanie Zadania lub na usunięcie wad w sposobie wykonania Zadania. W wypadku niezastosowania się prze Wykonawcę do wezwania, Zalass Consulting jest uprawniona do Odstąpienia od Umowy o Podwykonanie Zadania, w terminie wskazanym na wezwaniu – w trybie określonym przez art. 491 Kodeksu cywilnego. W takim wypadku Zadanie może być jeszcze raz przedstawione innym Użytkownikom.

Pkt 5. Zasady rozliczeń

5.1. Rejestracja, przeglądanie Zadań i ich podejmowanie (realizowanie) nie wiąże się z opłatą na rzecz Zalass Consulting.

5.2. Użytkownik, przed rozpoczęciem przyjmowania Zadań, zobowiązany jest do uzupełnienia na swoim Koncie wszystkich danych, które są potrzebne do rozliczeń z tytułu wykonywanych Zadań lub Usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.3. Z tytułu wykonanych i zaakceptowanych Zadań, Zalass Consulting nalicza Wykonawcy wynagrodzenie według stawki określonej w treści Zadania.

5.4. Wykonawca może w każdej chwili sprawdzić, jaką sumę wypracował realizując poszczególne Zadania. Informacje te dostępne są na Koncie Użytkownika.

5.5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy są zobowiązani do wystawiania Faktur VAT, płatność zgromadzonych przez nich wynagrodzeń za wykonane i zaakceptowane Zadania będzie następowała w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zalass Consulting za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu prawidłowo wystawionej Faktury VAT.

5.6. W odniesieniu do Przyjmujących Zamówienie, którzy nie są zobowiązani do wystawiania Faktur VAT, wynagrodzenie za wykonane i zaakceptowane Zadania będzie następowało w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zalass Consulting prawidłowo wystawionego rachunku. Rachunek będzie wystawiany przez Wykonawcę za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu i obejmować będzie sumę wynagrodzeń za wybrane przez Użytkownika, prawidłowo wykonane i zaakceptowane Zadania.

5.7. Zalass Consulting dokonuje Płatności za pośrednictwem przelewów bankowych na rachunki prowadzone w Polsce.

Pkt 6. Prawa własności intelektualnej

6.1. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem Zadań Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania dzieła, które będzie stanowiło przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, w tym zwłaszcza utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, zapewni on, że będzie mu przysługiwać pełnia praw do tego dzieła, pozwalająca na udzielenie praw do korzystania z niego w zakresie, o jakim mowa w niniejszym przepisie. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Strony nie nabywają praw do korzystania z materiałów umieszczanych w Serwisie i mogą z tych materiałów korzystać tylko w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Zadania, określonego w Umowie o Podwykonanie Zadania, Wykonawca automatycznie z chwilą wytworzenia udziela Zalass Consulting licencji na korzystanie z przedmiotu powstałego w wyniku wykonywania Zadania, w zakresie o jakim w mowa w punkcie poniższym.

6.3. Udzielenie licencji, o której mowa w punkcie poprzedzającym, następuje na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawierania Umowy o Podwykonanie Zadania polach eksploatacji. Zalass Consulting nabywa więc w szczególności uprawnienia do:

 • utrwalania tych przedmiotów na dowolnych nośnikach dowolną techniką znaną w chwili dokonania przeniesienia ww. praw, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową;
 • zwielokrotniania dowolną techniką znaną w chwili przeniesienia ww. praw, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową;
 • najmu, dzierżawienia, użyczania, licencjonowania, sublicencjonowania lub innego oddawania do korzystania z oryginału lub egzemplarzy przedmiotu ww. praw osobom trzecim;
 • wprowadzania do obrotu oryginału lub egzemplarzy pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części;
 • rozpowszechniania pracy twórcy poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części, a także publicznego udostępniania pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w przedmiocie ww. praw,
 • wykonywania autorskich praw zależnych,
 • defragmentowania, dekompilowania, deasemblowania, powielania kodu źródłowego w odniesieniu do tych przedmiotów, które będą programami komputerowymi.

6.4. Zawartość Serwisu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej. Wszelkie materiały graficzne, logotypy PeekQuick i Zalass Consulting, slogany reklamowe, materiały graficzne i inne, a także formularze, treści, znaki towarowe, znaki serwisowe, kody źródłowe należą do Zalass Consulting i są zastrzeżone.

6.5. Przeniesienie praw opisanych w niniejszym punkcie nie obejmuje udzielenia zgód lub przeniesienia praw osób trzecich (np. zgody na rozpowszechnianie wizerunku), chyba że Strony umówią się inaczej.

Pkt 7. Zawieszenie i likwidacja Konta, wypowiedzenie Umowy

7.1. Umowa Ramowa Przyjmowania Zadań jest zawierana na czas nieoznaczony.

7.2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i zwrócić się o usunięcie jego Konta z Serwisu. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy Ramowej Przyjmowania Zadań. Usunięcie Konta Użytkownika łączy się z archiwizacją wszystkich wgranych przez niego do PeekQuicka w ramach wykonywania zadań treści i plików.

7.3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży wniosek o zamknięcie jego konta w Serwisie w trakcie wykonywania Umowy o Podwykonanie Zadania, jego Konto zostanie usunięte dopiero z momentem zaakceptowania wykonania Zadania. W powyższej sytuacji, do czasu zaakceptowania Zadania, Wykonawca jest związany postanowieniami Regulaminu, a w szczególności jest zobowiązany do wykonania Zadania, zgodnie z postanowieniami pkt. 4 Regulaminu. Po usunięciu Konta, Zalass Consulting wypłaci Przyjmującemu Zamówienie kwotę obejmującą wynagrodzenia wypracowane do dnia usunięcia Konta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego rachunku lub faktury VAT.

7.4. Zalass Consulting ma prawo odmówić rejestracji w Serwisie tym Użytkownikom, którzy dokonują ponownej Rejestracji, zwłaszcza jeśli z okoliczności wynika, że wcześniejsze żądanie usunięcia Konta ze strony Użytkownika zostało złożone celem obejścia przepisów Regulaminu.

7.5. Zalass Consulting ma prawo rozwiązać Umowę Ramową Przyjmowania Zadań z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Po rozwiązaniu Umowy, Zalass Consulting wypłaci Użytkownikom nierozliczone z nimi wcześniej wynagrodzenie z tytułu wykonywanych Zadań, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego rachunku lub faktury VAT.

7.6. Zalass Consulting zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub usunięcia Konta, stosownie do swojego uznania, bez konieczności notyfikacji, w wypadku gdy Użytkownik używa Serwisu lub Konta w sposób niezgodny z Regulaminem.

7.7. W przypadku dokonania czasowego zawieszenia lub usunięcia w trakcie wykonywania Umowy o Podwykonanie Zadania, umowa ta ulega automatycznemu rozwiązaniu, a Zalass Consulting jest uprawniona do zawarcia Umowy o Podwykonanie tego Zadania z innym Wykonawcą. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje postępowanie reklamacyjne, zgodnie z pkt 10.4. niniejszego Regulaminu.

Pkt 8. Polityka prywatności

8.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się podać dane konieczne do rejestracji oraz wszelkie dane wymagane do prawidłowego wykonania i rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu.

8.2. Zalass Consulting chroni dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie „RODO”).

8.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w Regulaminie. W pozostałym zakresie dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem RODO.

8.4. Dane osobowe przetwarzane są za zgodą Użytkowników, wyrażaną poprzez rejestrację w Serwisie PeekQuick oraz na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych niezbędnych w procesie realizacji oferowanych przez Zalass Consulting usług w ramach platformy PeekQuick, po akceptacji informacji dot. obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO.

8.5. Podawane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i w inny sposób przetwarzane do celów wykonywania przez Zalass Consulting postanowień Regulaminu, w tym m.in. w celu umożliwienia wpłat i wypłat za realizowane usługi, w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Serwisem a Użytkownikami itp. Dane mogą być również wykorzystywane w celu weryfikacji, czy Użytkownik spełnia warunki Regulaminu umożliwiające korzystanie z Serwisu. Dane osobowe Użytkowników (zwłaszcza adres e-mail) wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom wiadomości na temat funkcjonowania Serwisu, w tym również informacji o aktualnościach i nowych Zadaniach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości. Akceptując Regulamin i zaznaczając odpowiedni checkbox, Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

8.6. Użytkownik może w każdej chwili uzupełniać i modyfikować dane na swój temat w odpowiedniej zakładce Konta. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownicy są zobowiązani zaktualizować swoje dane również w Serwisie, jeśli chcą nadal móc wykorzystywać pełne możliwości jakie daje Platforma. Zabrania się podawania niepełnych lub fałszywych danych.

8.7. Okazjonalnie Zalass Consulting może przesyłać do Użytkowników, a zwłaszcza do Przyjmujących Zamówienie ankiet, które stanowią część procesu rekrutacji do projektów i będą wymagały podania dodatkowych danych osobowych (np. wykształcenie, wiek czy zarobki). Wypełnianie ankiet i podawanie takich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

8.8. Platforma PeekQuick stosuje pliki „cookies”. Pliki cookies pozwalają zbierać informacje, które pomagają lepiej dostosować platformę do wymogów Użytkownika. Pliki cookies mogą być też użyte do opracowywania statystyk osób korzystających z platformy PeekQuick.

8.9. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Zalass Consulting.

Pkt 9. Zmiany Regulaminu

9.1. Z uwagi na postępujący i możliwy w przyszłości rozwój Serwisu, Zalass Consulting zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowienia Regulaminu bez uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika. O każdej takiej zmianie Zalass Consulting zawiadomi Użytkownika. Zawiadomienie to przyjmie formę wiadomości e-mail oraz informacji wyświetlanej w Serwisie.

9.2. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na zmianę Regulaminu i zakończyć współpracę z Usługodawcą przez usunięcie konta z Serwisu. Jeśli w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie zawiadomił o braku swojej zgody na zamianę Regulaminu, przyjmuje się, że zmianę tą akceptuje.

9.3. Jeśli do zmiany Regulaminu dojdzie w czasie trwania Umowy o Podwykonanie Zadania, ich realizacja zostanie dokończona na zasadach obowiązujących w wersji Regulaminu właściwe dla dnia zawarcia Umowy o Podwykonanie Zadania.

Pkt 10. Zasady odpowiedzialności

10.1. Użytkownik akceptuje, że Serwis jest mu udostępniany na warunkach „AS IS” („jak jest”).

10.2. Zalass Consulting nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bez żadnych przerw czy okazjonalnych błędów. O przewidywanych przerwach technicznych Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

10.3. Za działania lub zaniechania osób, którym Użytkownik powierzył dostęp do Konta lub które go uzyskały na skutek niezachowania przez Użytkownika należytej staranności w zabezpieczeniu dostępu do Konta, odpowiada wyłącznie Użytkownik, na którego Konto zostało zarejestrowane.

10.4. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu lub realizowania umów zawartych za jego pośrednictwem, powinny być zgłaszane na adres email: info@peekquick.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia na powyższy adres.

Pkt.11 Przepisy końcowe

11.1. Prawem właściwym dla umów wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

11.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy kodeks cywilnego.

11.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zalass Consulting.

Załącznik nr 1 – Informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Zalass Consulting

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) Zalass Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie (dalej: Zalass Consulting) informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. użytkownikom będą przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Zalass Consulting danych osobowych.

Kiedy Zalass Consulting przetwarza dane osobowe

Zalass Consulting przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;

4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;

6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Rozporządzenie RODO obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Jednoczenie na podstawie art. 13 Rozporządzenia RODO informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą, poniższe zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Zalass Consulting:

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Zalass Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Królewska 2/2, 30-045, Polska, Telefon: (12) 443 19 10.

Inspektor ochrony danych

W Zalass Consulting nie został powołany inspektor danych osobowych. Nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje Zarząd Zalass Consulting.

Cel przetwarzania danych w Zalass Consulting

Zalass Consulting przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1. podjęcia na żądanie wykonawcy działań zmierzających do zawarcia umowy z Zalass Consulting (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

2. realizacji zawartej z Zalass Consulting umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

3.wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zalass Consulting w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);

4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Zalass Consulting (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);

5. wewnętrznych celów administracyjnych Zalass Consulting, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Zalass Consulting (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

Kategorie przetwarzanych danych

Do realizacji zadań konieczne jest podanie następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Email
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Województwo
 • Urząd Skarbowy
 • Kraj
 • Telefon
 • Numer konta
 • PESEL

Jeżeli użytkownik będzie rozliczał się jako firma, podaje dodatkowo:

 • Nazwę firmy
 • NIP

Ponadto przetwarzamy dane, które każdy użytkownik może podać dobrowolnie. Listę takich danych można znaleźć tutaj.

Udostępnianie danych innym odbiorcom

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W ZALASS CONSULTING”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

1. księgowość Zalass Consulting

2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień;

3. inwestorzy Zalass Consulting lub inne instytucje finansowe (pod warunkiem wyrażenia właściwej zgody).

Czas przetwarzania danych osobowych przez Zalass Consulting

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W ZALASS CONSULTING” celów przetwarzania, tj.:

1. w zakresie realizacji zawartej z Zalass Consulting umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zalass Consulting w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Zalass Consulting;

3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Zalass Consulting, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Zalass Consulting stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przysługujące prawa

1. W związku z przetwarzaniem przez Zalass Consulting danych osobowych przysługuje:

 • 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 • 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 • 3.prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 • 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 • 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 • 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Zalass Consulting danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Odmowa podania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Zalass Consulting, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Zalass Consulting.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Klienta z Zalass Consulting umowa lub w przypadku podjęcia na jego żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Zalass Consulting, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to przypadków wymagających określania lokalizacji osoby, której dane osobowe są przetwarzane.

PeekQuick wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), które usprawniają działanie serwisu. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. W innym wypadku ciasteczka będą umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Ciasteczka zbierają dane, które są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj. Wszystko jasne!