Regulamin

Wstęp

Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Użytkownikiem a spółką Zalass Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 2/2, 30-045 Kraków NIP: 677-237-41-98, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000454485 (dalej Zalass Consulting), kapitał zakładowy: 25 700,00 złotych, która to współpraca jest realizowana za pośrednictwem serwisu internetowego „PeekQuick”.

Użytkownik wyraża zgodę na akceptację Regulaminu, a tym samym zobowiązuje się do jego przestrzegania, poprzez:

 • kliknięcie przycisku “Akceptuję Regulamin” w którymkolwiek momencie korzystania z PeekQuicka
lub
 • podpisanie niniejszego dokumentu lub
 • sam fakt założenia konta lub
 • sam fakt używania którejkolwiek z funkcjonalności PeekQuicka.

Pkt 1. Definicje

Regulamin: Niniejszy regulamin serwisu PeekQuick.pl i aplikacji mobilnej PeekQuick.

PeekQuick / Platforma/ Serwis / Aplikacja:  Serwis o charakterze otwartym, oferujący Użytkownikom możliwość zlecenia i podejmowania zadań, prowadzony przez Zalass Consulting w znaczeniu podanym w Regulaminie. Serwis jest dostępny i utrzymywany w domenie peekquick.pl (wraz z subdomenami i podstronami), a także w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Użytkownik: Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto w Serwisie i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez PeekQuicka na zasadach określonych w Regulaminie, określany również jako Zamawiający jak i Przyjmujący Zamówienie.

Konto: Prowadzony dla Użytkownika przez PeekQuicka pod unikalną nazwą (login w postaci adresu e-mailowego) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu. Konto umożliwia zalogowanie się do PeekQuicka, zarządzanie panelem Użytkownika oraz pełne korzystanie z Serwisu w zakresie dostępnych danemu Użytkownikowi funkcjonalności.

Rejestracja: Procedura zakładania Konta przez Użytkownika w Serwisie.

Zamawiający: Użytkownik, który korzysta z Serwisu do zamawiania Projektów lub zlecania Usług.

Przyjmujący Zamówienie: Użytkownik, którego celem jest podejmowanie Zadań (w ramach
projektów) i ich realizowanie w celach zarobkowych.

Projekt: Zbiór zadań prowadzących z punktu widzenia Zamawiającego do tego samego celu. Zadania realizowane są według schematu wspólnego dla całego Projektu. Ze względu na wygodę analizy danych, Projekt może obejmować kilka Fal. Zadania w jednej Fali muszą być takie same. Zadanie obejmuje wykonywanie drobny prac nakierowanych na osiągnięcie rezultatu w postaci przygotowanego Raportu, polegających np. na odwiedzeniu określonego punktu sprzedaży, sprawdzeniu wskazanych rzeczy i wypełnieniu ankiety, zrobieniu zdjęcia wskazanego miejsca, czy przedmiotu i przesłanie go Zamawiającemu.

Raport: Efekt wykonanego Zadania. Przyjmuje formę wybraną przez Zamawiającego w momencie Zamawiania Projektu. Dostępne formy raportu zdefiniowane są w Serwisie.

Funkcjonalności:  Usługi świadczone przez Serwis w zakresie przedstawionym w punkcie 2 Regulaminu.

Pkt 2. Ogólne zasady działania PeekQuicka

2.1. PeekQuick umożliwia:

2.1.1. Zamawiającemu:

 • zamawianie Projektów tj. formułowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zamówienia Projektu określającego m.in. Zadania w ramach tego Projektu, a następnie zawarcie pomiędzy Zamawiającym a Zalass Consulting jednej lub kilku umów o dzieło – Umów o Wykonanie Zadania, których przedmiotem jest wykonanie przez Zalass Consulting Zadania w ramach Projektu;
 • zlecanie Usług Doradczych tj. zlecenia usług doradztwa obejmujących specjalistyczną konsultację w trakcie trwania Projektu, np. wparcie przy zamawianiu Projektu, poszerzony dostęp do raportów itp. Usługi Doradcze nie należą do podstawowych funkcjonalności Systemu i są zawsze osobno płatne. Wykonywanie Usług Doradczych realizowane jest w oparciu o zawartą pomiędzy Zamawiającym a Zalass Consulting Umowę o świadczenie Usług Doradczych.

2.1.2. Przyjmującemu Zamówienie:

 • Przyjmowanie Zadań tj. przeglądanie udostępnionych w Serwisie przez Zamawiającego Zadań oraz przyjmowanie ich do wykonania jako podwykonawca Zalass Consulting. W wyniku przyjęcia Zadania do wykonania, pomiędzy Przyjmującym Zamówienie a Zalass Consulting zawierana jest umowa o dzieło – Umowa o Podwykonanie Zadania.

2.2. Z chwilą Rejestracji Użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy nim a Zalass Consulting, odpowiednio do wybranego przez Użytkownika modelu Konta, Umowy Ramowej na wykonywanie Zadań i Usług Doradczych lub Umowy Ramowej na Podwykonywanie Zadań. W oparciu o te Umowy Ramowe, Strony będą zawierać poszczególne umowy wykonawcze tj. odpowiednio Umowy o Wykonanie Zadania, Umowy o świadczenie Usług Doradczych oraz Umowy o Podwykonanie Zadania.

2.3. Umowy Ramowe definiują zasady współpracy i nie zobowiązują żadnej ze Stron do zawierania / inicjowania zawierania umów wykonawczych.

Pkt 3. Warunki utworzenia Konta i korzystania z PeekQuicka

3.1. Tworzenie Konta

3.1.1. Korzystanie Serwisu jest w pełni możliwe tylko po Rejestracji oraz spełnieniu innych warunków przewidzianych Regulaminem.

3.1.2. W procesie Rejestracji Użytkownik deklaruje, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Przyjmujący Zamówienie będący osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dokonać Rejestracji, korzystać z Serwisu oraz zawierać Umowy o Podwykonanie Zadania wyłącznie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego, którą to zgodę w formie pisemnej winien przekazać na żądanie Zalass Consulting.

3.1.3. Tworząc Konto, Użytkownik oświadcza, że wszystkie informacje, które zadeklarował w procesie tworzenia Konta są prawdziwe i poprawne w każdym szczególe. Zalass Consulting nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji.

3.1.4. Użytkownik zobowiązuje się strzec prywatności i bezpieczeństwa danych (login, hasło), których używa do uzyskania dostępu do Serwisu, z zastrzeżeniem pkt. 3.1.7.

3.1.5. Konta występują w Serwisie w 2 rodzajach – Konto Zamawiającego i Konto Przyjmującego Zamówienie. Jeden Użytkownik, w zależności od celu, dla którego korzysta z Serwisu, może mieć oba ww. Konta na raz, przy czym może mieć tylko jedno Konto każdego rodzaju.

3.1.6. Tworząc Konto, Użytkownik zgadza się udzielić PeekQuickowi informacji, takich jak wgląd do dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), wgląd do dokumentów rejestracyjnych, gdy zajdzie uzasadniona potrzeba weryfikacji danych osobowych Użytkownika.

3.1.7. Jeśli Użytkownikiem jest podmiot, który będzie korzystał z Serwisu za pośrednictwem swoich pracowników, wówczas Użytkownik taki powinien zapewnić właściwe umocowanie tych osób do wykonania w jego imieniu czynności faktycznych i prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu oraz zobowiązać swoich pracowników do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odpowiada za wszelkie działania i zaniechania jakich pracownik dopuścił się przy korzystaniu z Serwisu i wykonywaniu umów, które za pośrednictwem Serwisu zawarł.

3.2. Używanie konta

3.2.1. Tworząc Konto w Serwisie, Użytkownik zgadza się, że będzie korzystał z Konta i Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem i postanowieniami Regulaminu.

3.2.2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem, w granicach udostępnionych mu funkcjonalności wyłącznie w celach przewidzianych w Regulaminie.

3.2.3. Oprócz innych obowiązków wskazanych w Regulaminie Użytkownik jest zobowiązany:

 • nie odsprzedać lub oddać swojego Konta komukolwiek innemu,
 • korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie licencji o której mowa w pkt. 3.2.2. w tym w szczególności nie będzie go kopiował, reprodukował, wprowadzał zmian, tworzył dzieł pochodnych, rozprowadzał, publicznie udostępniał jakiejkolwiek treści/ pracy/projektów podmiotów posiadających prawa do tych treści/pracy/projektów,
 • nie informować osób trzecich o przebiegu i wynikach realizowanych Zadań,
 • korzystać z Konta lub Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
 • nie używać Konta lub Serwisu w oszukańczy, szkodliwy lub nielegalny sposób; dla nielegalnych celów czy w celu rozprzestrzeniania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek materiałów, które mogą być uznane za obraźliwe, nielegalne, zastraszające, zagrażające, szkodliwe, wulgarne, obsceniczne lub w jakikolwiek inny sposób niepożądane lub naruszające obowiązujące prawo,
 • nie korzystać z Konta lub Serwisu w celu obrażania innych, prześladowania lub zastraszania, naruszania dóbr osobistych lub innych dóbr osób trzecich,
 • nie podawać się za kogokolwiek innego, nie podszywać się, nie sugerować innej tożsamości niż prawdziwa,
 • nie naruszać praw autorskich, znaków towarowych, patentów i innych praw własności intelektualnej,
 • nie używać Konta lub Serwisu do wysyłania reklam, „łańcuszków”, spamu czy jakiejkolwiek innej formy niezamówionych wiadomości e-mail, wirusów, programów szpiegujących, koni trojańskich, złośliwego oprogramowanie lub innych szkodliwych, niszczące plików,
 • nie podrabiać lub zmieniać w jakikolwiek sposób nagłówków lub danych adresowych systemowo zawartych w wiadomościach e-mali wysyłanych z Konta użytkownika,
 • nie wpływać na działanie Serwisu (jego funkcjonalności lub procesy dostępne poprzez Serwis) lub na innych Użytkowników (w tym ich możliwość korzystania Serwisu) w sposób szkodliwy lub w uniemożliwiający, utrudniający lub czyniący nieefektywnym korzystanie z Serwisu,
 • nie podejmować żadnych działań, które mogłyby, zbytnio obciążać Serwis,
 • nie próbować obchodzić jakichkolwiek restrykcji czy rozwiązań, które Serwis może zastosować, by powstrzymać lub uniemożliwić dostęp do PeekQuicka lub do konta Użytkownika.

Pkt 4. Umowy wykonawcze

4.1. Zasady zawierania umów wykonawczych

4.1.1. Zamawiający składa Zamówienie Projektu za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu. W Zamówieniu Projektu Zamawiający samodzielnie określa m.in. cel i przedmiot Projektu, czas trwania Projektu, Zadania jakie mają być zrealizowane w ramach Projektu, rezultat będący przedmiotem Zadania, termin wykonywania Zadań, budżet Projektu, wynagrodzenie za wykonywanie poszczególnych Zadań, termin na wykonanie poszczególnych Zadań. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść Zamówienia Projektu. Zamawiający mają obowiązek sprawdzania Zamówienia Projektu pod względem m.in. kompletności materiałów oraz spełniania wymogów technicznych przed zakończeniem procedury jego składania.

4.1.2. Zamówienie Projektu powinno obejmować przynajmniej jedno Zadanie, powinno określać wysokość wynagrodzenia za Zadanie oraz treść tego Zadania. Zamówienia Projektów, które nie będą zawierały tych elementów, nie będą przyjmowane do realizacji.

4.1.3. Zamawiający ma prawo wskazać w Zamówieniu Projektu czy Zadania w ramach Projektu są kierowane do wszystkich Przyjmujących Zamówienie czy tylko do wybranych.

4.1.4. Przedmiot Projektu i Zadania ma być zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, ani też nie może prowadzić do wykonywania Zadań o charakterze niemoralnym, nieobyczajnym lub mogącym stanowić przestępstwo lub wykroczenie. Projekt nie może obejmować Zadań, które powodują naruszenie praw osób trzecich (w tym ich dóbr osobistych, praw do rzeczy, praw własności intelektualnej itp.). W przypadku stwierdzenia, że Projekt lub Zadania naruszają postanowienia tego przepisu, Zalass Consulting jest uprawnione do wstrzymania realizacji Projektu, a także wykonywania umów wykonawczych.

4.1.5. Po dokonaniu wpłaty budżetu Projektu oraz Prowizji na rzecz Zalass Consulting, Projekt jest uruchamiany w ten sposób, że objęte nim Zadania stają się dostępne do przyjęcia przez Przyjmujących Zamówienie.

4.1.6. Każde z Zadań objęte Projektem stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Zamawiający nie ma prawa usunąć ani w inny sposób zrezygnować z Projektu, jeśli choćby jeden Przyjmujący Zamówienie przyjął Zadanie do Wykonania. Zadeklarowaną kwotę za realizację zadania Zamawiający może zmienić w dowolnym momencie, jeśli Zadanie nie zostało jeszcze podjęte przez żadnego Przyjmującego Zamówienie. System zgłasza wówczas nadpłatę lub niedopłatę na koncie Użytkownika i wysyła stosowne powiadomienia zarówno do Zamawiającego jak i Zalass Consulting; w przypadku niedopłaty Projekt zostanie wstrzymany do czasu uzupełnienia przez Zamawiającego budżetu oraz Prowizji.

4.1.7. Przyjmujący Zamówienie przyjmuje Zadanie do wykonania przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu. Wraz z przyjęciem Zadania do wykonania dochodzi do zaakceptowania oferty  Zamawiającego i zawarcia pomiędzy Zamawiającym a Zalass Consulting Umowy o Wykonanie Zadania oraz Umowy o Podwykonanie Zadania pomiędzy Zalass Consulting a Przyjmującym Zamówienie. Od tego też momentu jest liczony termin na wykonanie Zadania.

4.1.8. Przyjmujący Zamówienie nie ma prawa do modyfikowania oferty. Zadanie przyjmuje do wykonania wyłącznie ten Przyjmujący, który jako pierwszy, za pośrednictwem stosownych funkcjonalności Serwisu, przyjął Zadanie do wykonania.

4.1.9. Od chwili zawarcia Umowy o Wykonanie Zadania oraz Umowy o Podwykonanie Zadania, Przyjmujący Zamówienie nie może się wycofać z wykonania Zadania, którego się podjął, a ponadto jest zobowiązany wykonać to Zadanie zgodnie z treścią oraz w terminie określonym w Projekcie.

4.1.10. Zalass Consulting nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania danym Projektem ze strony Przyjmujących Zamówienie i nie zobowiązuje się do przyjęcia oferty i zawarcia Umowy na Wykonanie Zadania. Jeśli zadania w Projekcie nie są podejmowane przez Przyjmujących Zamówienie, Zamawiający ma możliwość:

 • przedłużenia terminu realizacji Projektów i Zadań,
 • zmiany treści opisu na bardziej atrakcyjny z punktu widzenia Przyjmujących Zamówienie, jednak wyłącznie w wypadku, gdy żadne z Zadań projektu nie zostało podjęte przez Przyjmujących Zamówienie,
 • dodania informacji do opisu Projektu w formie komentarzy pod dotychczasową treścią,
 • podniesienia proponowanej stawki za wykonanie Zadania, jednak tu konieczna będzie dopłata na rzecz Serwisu, wynikająca z systemu obliczania prowizji,
 • anulowania Projektu, jeśli żadne z Zadań w Projekcie nie zostało przyjęte do realizacji. W takim przypadku Zalass Consulting zwróci wpłacony przez Zamawiającego budżet Projektu wraz z Prowizją, pomniejszoną o opłaty dla dostawcy systemu płatności internetowych, w terminie 14 dni od dnia anulowania projektu i wystawi fakturę korygującą.

4.2. Zasady wykonywania Zadań

4.2.1. Do wykonywania Umowy o Wykonanie i Podwykonanie Zadania, w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o umowie o dzieło.

4.2.2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania Zadania zgodnie z jego treścią i w terminie określonym w Zamówieniu Projektu. Przyjmujący Zamówienie, przy pomocy funkcjonalności Serwisu, informuje Zamawiającego o wykonaniu Zadania.

4.2.3. Zamawiający jest zobowiązany ściśle współpracować z Zalass Consulting oraz z Przyjmującym Zamówienie przy wykonywaniu Zadania, a zwłaszcza udzielać wszelkich niezbędnych informacji koniecznych dla wykonania Zadania zgodnie z treścią i w terminie określonym w Zamówieniu Projektu. W szczególności, w przypadku, gdy Zamówienie Projektu i zawarte w nim Zadania wymagają uzupełnienia. Przyjmujący Zamówienie ma prawo zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem Serwisu, z prośbą o dodatkowe informacje, co nie może jednak prowadzić do modyfikacji treści Zadania.

4.2.4. Przyjmujący Zamówienie notyfikuje wykonanie Zadania i stworzenie Raportu za pośrednictwem Serwisu oraz za pośrednictwem PeekQuicka udostępnia dane Zamawiającemu.

4.2.5. Zamawiający ma 5 dni roboczych na dokonanie akceptacji Raportu. Jeśli w tym czasie nie zgłosi uzasadnionych zastrzeżeń do wykonanego Raportu, przyjmuje się, że Raport został wykonany prawidłowo. Zaakceptowanie Raportu stanowi potwierdzenie prawidłowego wykonania Umowy o Wykonanie Zadania jak i Umowy o Podwykonanie Zadania, powoduje zmniejszenie budżetu Projektu o kwotę wynagrodzenia za wykonanie tego Zadania.

4.2.6. W przypadku zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń co do sposobu wykonania Zadania, Przyjmujący Zamówienie będzie zobowiązany do usunięcia wad skutkujących tymi zastrzeżeniami w dodatkowym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni.

4.2.7. W przypadku zwłoki Przyjmującego Zamówienie z wykonaniem Zadania lub nieusunięcia zgłoszonych zastrzeżeń w terminie o jakim mowa w pkt. 4.2.6 Regulaminu, Zalass Consulting jest uprawniona do Odstąpienia od Umowy o Podwykonanie Zadania, bez dalszych wezwań, a Przyjmujący Zamówienie nie otrzymuje prawa do wynagrodzenia za Zadanie. W takim wypadku Zadanie może być jeszcze raz przedstawione innym Przyjmującym Zamówienie. W takiej sytuacji Umowa o Podwykonanie Zadania jest zawierana z nowym Przyjmującym Zamówienie, a Umowa o Wykonanie Zadania pozostaje dalej w mocy.

4.2.8. Jeśli w terminie 3 dni od dnia, w którym upłynął termin na wykonanie Zadania lub od dnia, w którym upłynął termin na usunięcie zastrzeżeń, Zadanie nie zostało przyjęte przez nowego Przyjmującego Zamówienie, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy o Wykonanie Zadania i zażądać zwrotu wynagrodzenia za wykonanie tego Zadania lub stosownie do pkt. 5.4.5 Regulaminu, przeznaczyć to wynagrodzenie na poczet innego zadania lub innego Projektu.

4.3. Wykonywanie Usług Doradczych

4.3.1. Usługi Doradcze są wykonywane przez Zalass Consulting w oparciu o zlecenie ich dokonania, złożone za pośrednictwem Serwisu lub w drodze bezpośredniego kontaktu z Zalass Consulting.

4.3.2. Treść Usług Doradczych oraz termin i sposób ich wykonania określana jest poprzez wybór stosownych opcji w Serwisie lub na drodze uzgodnień z Zalass Consulting.

4.3.3. Zamawiający jest zobowiązany ściśle współpracować z Zalass Consulting przy wykonywaniu Usług Doradczych, a zwłaszcza udzielać wszelkich niezbędnych informacji koniecznych dla wykonania tych Usług zgodnie z treścią i w terminie określonym w Zamówieniu Projektu.

Pkt 5. Zasady rozliczeń

5.1. Rejestracja, przeglądanie Zadań i ich podejmowanie (realizowanie) nie wiąże się z opłatą na rzecz Zalass Consulting.

5.2. Użytkownik, przed rozpoczęciem przyjmowania Zadań, Zamawiania Projektów lub zlecania Usług Doradczych, zobowiązany jest do uzupełnienia na swoim Koncie wszystkich danych, które są potrzebne do rozliczeń z tytułu wykonywanych Zadań lub Usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Zalass Consulting Faktur VAT bez podpisu, drogą elektroniczną. Do wystawionych faktur Użytkownik ma dostęp poprzez Konto Użytkownika.

5.4. Zasady rozliczeń z Zamawiającym z tytułu Zamówionego Projektu

5.4.1. Zamawiający opłaca Zamówiony Projekt z góry, dokonując płatności kwoty, którą zadeklarował w zamówieniu Projektu jako budżet Projektu (iloczyn wynagrodzenia przewidzianego przez Zamawiającego za każde Zadanie i liczby Zadań) oraz Prowizji Zalass Consulting, przy pomocy wskazanych w Serwisie sposobów płatności. Kwota budżetu zostanie powiększona o kwotę podatku VAT w obowiązującej stawce. Kwota określona jako wynagrodzenie za wykonanie Zadania obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego praw własności intelektualnej, o których mowa w pkt. 6.

5.4.2. Prowizja Zalass Consulting z tytułu obsługi każdego Zamówionego Projektu stanowi sumę 10 zł oraz kwoty obliczonej jako iloczyn liczby Zadań przewidzianych w Projekcie i 30% wynagrodzenia za każde z zadań. Do obliczonej w ten sposób Prowizji dodaje się podatek VAT wedle obowiązującej stawki.

5.4.3. W przypadku zapłaty w drodze przelewu bezpośrednio na rachunek bankowy Zalass Consulting, brak wpłaty w terminie 3 dni od dnia Zamówienia Projektu jest równoznaczny z rezygnacją z tego Zamówienia.

5.4.4. Zalass Consulting wystawi fakturę VAT niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty Prowizji oraz budżetu Projektu.

5.4.5. O ile Strony nie uzgodnią przedłużenia okresu trwania Projektu, po upływie okresu na jaki Projekt został przewidziany, Zalass Consulting wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą oraz zwróci niewykorzystany przez Zamawiającego budżet Projektu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Projektu, chyba, że w tym terminie Zamawiający zdecyduje o zaliczeniu zwracanej kwoty na poczet innego Projektu.

5.5. Zasady rozliczeń z Zamawiającym z tytułu Zleconych Usług Doradczych

5.5.1. Za Zlecone Usługi Doradcze Zalass Consulting pobiera opłatę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.peekquick.pl aktualnym na moment składania Zlecenia tych Usług, powiększoną o aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT. Usługi niestandardowe wyceniane są indywidualnie.

5.5.2. Wynagrodzenie za Usługi Doradcze jest pobierane z góry, przed przystąpieniem do ich świadczenia.

5.5.3. Zalass Consulting wystawi fakturę VAT niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.

5.6. Zasady rozliczeń z Przyjmującym Zamówienie z tytułu Przyjętych Zadań

5.6.1. Z tytułu wykonanych i zaakceptowanych Zadań, Zalass Consulting nalicza Przyjmującemu Zamówienie wynagrodzenie według stawki wynagrodzenia określonej przez Zamawiającego.

5.6.2. Przyjmujący Zamówienie może w każdej chwili sprawdzić, jaką sumę wypracował realizując poszczególne Zadania. Informacje te dostępne są na Koncie Użytkownika.

5.6.3. W odniesieniu do Przyjmujących Zamówienie, którzy są zobowiązani do wystawiania Faktur VAT, płatność zgromadzonych przez nich wynagrodzeń będzie następowała w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zalass Consulting prawidłowo wystawionej Faktury VAT. Faktura VAT będzie wystawiana po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i obejmować będzie sumę wynagrodzeń za prawidłowo wykonane Zadania, zaakceptowane w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

5.6.4. W odniesieniu do Przyjmujących Zamówienie, którzy nie są zobowiązani do wystawiania Faktur VAT, wynagrodzenie za wykonane i zaakceptowane Zadania będzie następowało w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zalass Consulting prawidłowo wystawionego rachunku. Rachunek będzie wystawiany za pośrednictwem Serwisu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i obejmować będzie sumę wynagrodzeń za prawidłowo wykonane Zadania, zaakceptowane w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

5.6.5. Serwis dokonuje Płatności za pośrednictwem:

 • przelewów bankowych;
 • kart kredytowych;
 • płatności online.

Pkt 6. Prawa własności intelektualnej

6.1. W przypadku, gdy w związku z wykonywaniem Zadań Przyjmujący Zamówienie jest zobowiązany do wykonywania dzieła, które będzie stanowiło przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, w tym zwłaszcza utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, zapewni on, że będzie mu przysługiwać pełnia praw do tego dzieła, pozwalająca na udzielenie praw do korzystania z niego w zakresie, o jakim mowa w niniejszym przepisie. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Strony nie nabywają praw do korzystania z materiałów umieszczanych w Serwisie i mogą z tych materiałów korzystać tylko w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonywania umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu.

6.2. W ramach wynagrodzenia za wykonanie Zadania, określonego w Umowie o Wykonanie Zadania i Umowie o Podwykonanie Zadania, Przyjmujący Zamówienie automatycznie z chwilą wytworzenia udziela Zalass Consulting licencji na korzystanie z przedmiotu powstałego w wyniku wykonywania Zadania, w zakresie o jakim w mowa w punkcie poniższym, a Zalass Consulting z tą samą chwilą przenosi tą licencję na Zamawiającego.

6.3. Udzielenie licencji, o której mowa w punkcie poprzedzającym, następuje na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawierania odpowiednio Umowy o Wykonanie Zadania i Umowy o Podwykonanie Zadania polach eksploatacji. Zalass Consulting, a następnie Zamawiający nabywają więc w szczególności uprawnienia do:

 • utrwalania tych przedmiotów na dowolnych nośnikach dowolną techniką znaną w chwili dokonania przeniesienia ww. praw, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową;
 • zwielokrotniania dowolną techniką znaną w chwili przeniesienia ww. praw, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową;
 • najmu, dzierżawienia, użyczania, licencjonowania, sublicencjonowania lub innego oddawania do korzystania z oryginału lub egzemplarzy przedmiotu ww. praw osobom trzecim;
 • wprowadzania do obrotu oryginału lub egzemplarzy pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części;
 • rozpowszechniania pracy twórcy poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części, a także publicznego udostępniania pracy twórcy lub jakiejkolwiek jej części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 • tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w przedmiocie ww. praw,
 • wykonywania autorskich praw zależnych,
 • defragmentowania, dekompilowania, deasemblowania, powielania kodu źródłowego w odniesieniu do tych przedmiotów, które będą programami komputerowymi.

6.4. Zawartość Serwisu jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej. Wszelkie materiały graficzne, logotypy PeekQuick, slogany reklamowe, materiały graficzne i inne, a także formularze, treści, znaki towarowe, znaki serwisowe, kody źródłowe należą do Zalass Consulting i są zastrzeżone.

6.5. Przeniesienie praw opisanych w niniejszym punkcie nie obejmuje udzielenia zgód lub przeniesienia praw osób trzecich (np. zgody na rozpowszechnianie wizerunku), chyba że Strony umówią się inaczej.

Pkt 7. Zawieszenie i likwidacja Konta, wypowiedzenie Umowy

7.1. Umowa Ramowa Zamawiania Projektów i Zlecania Usług oraz Umowa Ramowa Przyjmowania Zadań są zawierane na czas nieoznaczony.

7.2. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu i zwrócić się o usunięcie jego Konta z Serwisu. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne z oświadczeniem o wypowiedzeniu Umowy Ramowej Zamawiania Projektów i Zlecania Usług lub Umowy Ramowej Przyjmowania Zadań. Usunięcie Konta Użytkownika łączy się z archiwizacją wszystkich wgranych przez niego do PeekQuicka plików.

7.3. W przypadku, gdy Przyjmujący Zamówienie złoży wniosek o zamknięcie jego konta w Serwisie w trakcie wykonywania Umowy o Podwykonanie Zadania, jego Konto zostanie usunięte dopiero z momentem zaakceptowania wykonania Zadania. W powyższej sytuacji, do czasu zaakceptowania Raportu za to Zadanie, Przyjmujący Zamówienie jest związany postanowieniami Regulaminu, a w szczególności jest zobowiązany do wykonania Zadania, zgodnie z postanowieniami pkt. 4 Regulaminu. Po usunięciu Konta, Zalass Consulting wypłaci Przyjmującemu Zamówienie kwotę obejmującą wynagrodzenia wypracowane do dnia usunięcia Konta, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego rachunku lub faktury VAT.

7.4. W przypadku, gdy Zamawiający złoży wniosek o zamknięcie jego Konta w Serwisie w trakcie wykonywania Umowy o Wykonanie Zadania, jego Konto zostanie usunięte dopiero z momentem zakończenia realizacji Zadania w toku. W powyższej sytuacji, do czasu zaakceptowania Raportu za to Zadanie, Zamawiający jest związany postanowieniami Regulaminu, a w szczególności jest zobowiązany do postępowania zgodnie z postanowieniami pkt 4 Regulaminu. Po usunięciu Konta, Zalass Consulting zwróci Zamawiającemu wyłącznie kwotę niewykorzystanego budżetu Projektu, w terminie 14 dni od dnia obciążającej zamknięcia Konta i wystawi fakturę korygującą.

7.5. Zalass Consulting ma prawo odmówić rejestracji w Serwisie tym Użytkownikom, którzy dokonują ponownej Rejestracji, zwłaszcza jeśli z okoliczności wynika, że wcześniejsze żądanie usunięcia Konta ze strony Użytkownika zostało złożone celem obejścia przepisów Regulaminu.

7.6. Zalass Consulting ma prawo rozwiązać Umowę Ramową Zamawiania Projektów i Zlecania Usług oraz Umowę Ramową Przyjmowania Zadań z miesięcznym terminem wypowiedzenia. Po rozwiązaniu Umowy, Zalass Consulting wypłaci Użytkownikom nierozliczone z nimi wcześniej wynagrodzenie z tytułu wykonywanych Zadań oraz zwróci kwotę niewykorzystanego budżetu projektu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego rachunku, faktury VAT lub noty obciążeniowej.

7.7. Zalass Consulting zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia lub usunięcia Konta, stosownie do swojego uznania, bez konieczności notyfikacji, w następujących przypadkach:

 • Użytkownik używa Serwisu lub Konta w złej wierze lub w inny sposób niezgodny z Regulaminem,
 • Użytkownik w sposób nieprawidłowy wykonał przynajmniej jedno Zadanie, w tym w szczególności wykonał je z opóźnieniem,
 • Użytkownik naruszył inne istotne postanowienia Regulaminu,
 • udostępnianie Użytkownikowi serwisu powoduje ogromne obciążenie na serwerach, jest powodem innych problemów lub uniemożliwia korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.

W przypadku dokonania czasowego zawieszenia lub usunięcia w trakcie wykonywania Umowy o Podwykonanie Zadania, umowa ta ulega automatycznemu rozwiązaniu, a Zalass Consulting jest uprawniona do zawarcia Umowy o Podwykonanie tego Zadania z innym Przyjmującym Zamówienie wybranym przez siebie lub wskazanym przez Zamawiającego.

Pkt 8. Polityka prywatności

8.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się podać dane konieczne do rejestracji oraz wszelkie dane wymagane prawidłowego wykonania i rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu. 8.2. Zalass Consulting chroni dane osobowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

8.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym Użytkownikom wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków określonych w Regulaminie. W pozostałym zakresie dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

8.4. Dane osobowe przetwarzane są za zgodą Użytkowników, wyrażaną poprzez rejestrację w Serwisie PeekQuick oraz na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych niezbędnych w procesie realizacji oferowanych przez Zalass Consulting usług w ramach platformy PeekQuick.

8.5. Podawane przez Użytkowników dane osobowe są zbierane i w inny sposób przetwarzane do celów wykonywania przez Zalass Consulting postanowień Regulaminu, w tym m.in. w celu umożliwienia wpłat i wypłat za realizowane usługi, w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Serwisem a Użytkownikami itp. Dane mogą być również wykorzystywane w celu weryfikacji, czy Użytkownik spełnia warunki Regulaminu umożliwiające korzystanie z Serwisu. Dane osobowe Użytkowników (zwłaszcza adres e-mail) wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom wiadomości na temat funkcjonowania Serwisu, w tym również informacji o aktualnościach i nowych Zadaniach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości. Akceptując Regulamin i zaznaczając odpowiedni checkbox, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

8.6. Użytkownik może w każdej chwili uzupełniać i modyfikować dane na swój temat w odpowiedniej zakładce Konta. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkownicy są zobowiązani zaktualizować swoje dane również w Serwisie, jeśli chcą nadal móc wykorzystywać pełne możliwości jakie daje Platforma. Zabrania się podawania niepełnych lub fałszywych danych.

8.7. Okazjonalnie Zalass Consulting może przesyłać do Użytkowników, a zwłaszcza do Przyjmujących Zamówienie ankiet, które stanowią część procesu rekrutacji do projektów i będą wymagały podania dodatkowych danych osobowych (np. wykształcenie, wiek czy zarobki). Wypełnianie ankiet i podawanie takich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

8.8. Platforma PeekQuick stosuje pliki „cookies”. Pliki cookies pozwalają zbierać informacje, które pomagają lepiej dostosować platformę do wymogów Użytkownika. Pliki cookies mogą być też użyte do opracowywania statystyk osób korzystających z platformy PeekQuick.

Pkt 9. Zmiany Regulaminu

9.1. Z uwagi na postępujący i możliwy w przyszłości rozwój Serwisu, Zalass Consulting zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany postanowienia Regulaminu bez uzyskania wcześniejszej zgody Użytkownika. O każdej takiej zmianie Zalass Consulting zawiadomi Użytkownika. Zawiadomienie to przyjmie formę wiadomości wysyłanej do skrzynki odbiorczej Użytkownika w Serwisie.

9.2. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na zmianę Regulaminu i zakończyć współpracę z Usługodawcą przez usunięcie konta z Serwisu. Jeśli w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie zawiadomił o braku swojej zgody na zamianę Regulaminu, przyjmuje się, że zmianę tą akceptuje.

9.3. Jeśli do zmiany Regulaminu dojdzie w trakcie trwania Projektu albo w czasie trwania Umowy o Podwykonanie Zadania, ich realizacja zostanie dokończona na zasadach obowiązujących w wersji Regulaminu właściwe dla dnia projektu zamówienia Projektu albo zawarcia Umowy o Podwykonanie Zadania.

Pkt 10. Zasady odpowiedzialności

10.1. Serwis w żaden sposób nie kontroluje w sposób uprzedni celu Projektu ani pozostałej treści Zamówienia tego Projektu. W przypadku jednak stwierdzenia, że cel Projektu lub pozostała treść Zamówienia Projektu narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne lub prawa osób trzecich, Zalass Consulting będzie miała prawo do natychmiastowego wstrzymania tego Projektu, pomimo tego, że objęte nim Zadania zostały przez Przyjmujących Zamówienia Przyjęte.

10.2. Zamawiający w pełni odpowiada za cel Projektu oraz za wykorzystanie rezultatów poszczególnych Zadań, w tym w szczególności za to, czy wykorzystanie Raportów stanowi naruszenie praw osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zamawiający jest zobowiązany do zwolnienia Zalass Consulting oraz Przyjmujących Zamówienie z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa lub naruszenia praw osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, co obejmuje w szczególności obowiązek podjęcia negocjacji z podmiotem którego prawa zostały naruszone, udzielenia stosownych wyjaśnień Zalass Consulting oraz właściwym organom prawa, wstąpienie do właściwego postępowania, jak również obowiązek zwrócenia Zalass Consulting lub Przyjmującym Zamówienie wszelkich wymierzonych i poniesionych kar, kosztów, odszkodowań, kar jak również wszelkich kosztów związanych z udzieloną pomocą prawną (według faktur wystawionych przez właściwy podmiot).

10.3. Użytkownik akceptuje, że Serwis jest mu udostępniany na warunkach „AS IS” („jak jest”).

10.4. Zalass Consulting nie gwarantuje, że Serwis będzie działał bez żadnych przerw czy okazjonalnych błędów. O przewidywanych przerwach technicznych Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem. W okresie braku działania Serwisu niespowodowanym wyłączną winą Zalass Consulting, nie biegnie termin do wykonania Zadania.

10.5. Użytkownik zgadza się, że Zalass Consulting nie odpowiada za opóźnienia, błędy, przeszkody lub przerwy w wykonywaniu usług przewidzianych Regulaminem, które mogą wystąpić z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, trudności lub awarii technicznych lub jakichkolwiek innych niezawinionych powodów.

10.6. Za działania lub zaniechania osób, którym Użytkownik powierzył dostęp do Konta lub które go uzyskały na skutek niezachowania przez Użytkownika należytej staranności w zabezpieczeniu dostępu do Konta, odpowiada wyłącznie Użytkownik, na którego Konto zostało zarejestrowane.

10.7. Zalass Consulting ponosi względem Użytkowników odpowiedzialność wyłącznie za stratę rzeczywistą (damnum emergens), z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans), wyłącznie do wysokości wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc w którym szkoda powstała, a gdyby Umowa Ramowa nie trwała dłużej niż 3 miesiące za okres jej trwania, i wysokości wynagrodzenia wypłaconego Przyjmującemu Zamówienie za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc w którym szkoda powstała, a gdyby Umowa Ramowa nie trwała dłużej niż 3 miesiące za okres jej trwania. W przypadku gdy Użytkownik Posiada konto Zamawiającego i przyjmującego Zamówienie miarodajna jest wartość obliczona w oparciu o ten rodzaj umowy wykonawczej, z którego niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Użytkownik wywodzi swoją szkodę.

10.8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w opisach projektów. Użytkownicy mają obowiązek dokładać wszelkiej staranności, by materiały ich autorstwa były wysokiej jakości i zrozumiałe dla innych Użytkowników.

10.9. Wszelkie reklamacje dotyczące działania Serwisu lub realizowania umów zawartych za jego pośrednictwem, powinny być zgłaszane na adres email: info@peekquick.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia na powyższy adres.

Pkt 11. Zakaz konkurencji

11.1. Użytkownicy nie są uprawnieni do wykorzystywania Serwisu do promowania podmiotów oferujących serwisy i rozwiązania konkurencyjne do Serwisu.

11.2. Użytkownicy są zobowiązani komunikować się między sobą wyłącznie za pośrednictwem Serwisu.

11.3. Zawarcie umowy o dzieło, o świadczenie usług lub innej podobnej pomiędzy Zamawiającym z Przyjmującym Zamówienie bez pośrednictwa Serwisu uprawnia Zalass Consulting do naliczenia każdemu podmiotowi kary umownej w wysokości 50 000 zł. Naliczenie kary umownej nie ogranicza uprawnienia do domagania się odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonej kary.

Pkt.12 Przepisy końcowe

12.1. Prawem właściwym dla umów wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy kodeks cywilnego.

12.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy z uwagi na siedzibę Zalass Consulting.

PeekQuick wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), które usprawniają działanie serwisu. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. W innym wypadku ciasteczka będą umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Wszystko jasne!