Logowanie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

Zgoda na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Zalass Consulting spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Królewska 2/2, 30-045, Polska, Telefon: (12) 443 19 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000454485, posiadającą NIP: 6772374198 oraz REGON: 122806964, będącej administratorem danych osobowych (dalej: „Zalass Consulting”). Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. Oświadczam że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

Cel przetwarzania danych w Zalass Consulting

Zalass Consulting przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1. podjęcia na żądanie wykonawcy działań zmierzających do zawarcia umowy z Zalass Consulting (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

2. realizacji zawartej z Zalass Consulting umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);

3.wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zalass Consulting w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);

4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez Zalass Consulting (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);

5. wewnętrznych celów administracyjnych Zalass Consulting, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Zalass Consulting (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

Kategorie przetwarzanych danych

Do realizacji zadań konieczne jest podanie następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Email
 • Adres
 • Kod pocztowy
 • Miejscowość
 • Województwo
 • Urząd Skarbowy
 • Kraj
 • Telefon
 • Numer konta
 • PESEL

Jeżeli użytkownik będzie rozliczał się jako firma, podaje dodatkowo:

 • Nazwę firmy
 • NIP

Ponadto przetwarzamy dane, które każdy użytkownik może podać dobrowolnie. Listę takich danych można znaleźć tutaj.

Udostępnianie danych innym odbiorcom

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W ZALASS CONSULTING”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

1. księgowość Zalass Consulting

2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień;

3. inwestorzy Zalass Consulting lub inne instytucje finansowe (pod warunkiem wyrażenia właściwej zgody).

Czas przetwarzania danych osobowych przez Zalass Consulting

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W ZALASS CONSULTING” celów przetwarzania, tj.:

1. w zakresie realizacji zawartej z Zalass Consulting umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zalass Consulting w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Zalass Consulting;

3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Zalass Consulting, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;

4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Zalass Consulting stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przysługujące prawa

1. W związku z przetwarzaniem przez Zalass Consulting danych osobowych przysługuje:

 • 1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
 • 2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
 • 3.prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
 • 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
 • 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
 • 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.

2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Zalass Consulting danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Odmowa podania danych osobowych

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Zalass Consulting, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Zalass Consulting.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Klienta z Zalass Consulting umowa lub w przypadku podjęcia na jego żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Zalass Consulting, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to przypadków wymagających określania lokalizacji osoby, której dane osobowe są przetwarzane.

PeekQuick wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies), które usprawniają działanie serwisu. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. W innym wypadku ciasteczka będą umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Ciasteczka zbierają dane, które są przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj. Wszystko jasne!